آزادراه تهران -شمال «نماد خودباوری و توانایی ملت ایران»

آزادراه تهران -شمال «نماد خودباوری و توانایی ملت ایران»
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- باند رفت قطعه ۲ آزادراه تهران- شمال در حالی امروز با حضور رئیس‌جمهور به بهره برداری رسید که ۸۶ درصد از تردد مسافران در این مسیر در تونل و پل انجام می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85161638/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85161638/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86