آزاد راه تهران- شمال با بهره‌گیری از ظرفیت نیروها و تجهیزات بومی ساخته شد

آزاد راه تهران- شمال با بهره‌گیری از ظرفیت نیروها و تجهیزات بومی ساخته شد
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با اشاره به موفقیت به‌دست آمده در اتمام مسیر رفت قطعه ۲ آزادراه تهران-شمال گفت که در ساخت این طرح به طور کامل از ظرفیت نیروها و تجهیزات بومی استفاده شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85161633/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85161633/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C