آغاز عملیات احداث آشیانه تعمیر و نگهداری هواپیمایی قشم در فرودگاه امام (ره)

آغاز عملیات احداث آشیانه تعمیر و نگهداری هواپیمایی قشم در فرودگاه امام (ره)
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- با هدف افزایش درآمدزایی ارزی برای کشور و خودکفایی در تعمیر و نگهداری هواپیماها عملیات احداث آشیانه تعمیر و نگهداری هواپیمایی قشم در فرودگاه امام خمینی (ره) آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85175146/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85175146/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87