آمادگی ایران ایر برای برقراری پروازهای حج عمره بعد از ۸ سال

آمادگی ایران ایر برای برقراری پروازهای حج عمره بعد از ۸ سال
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: بعد از پایان عملیات حج تمتع، ایران ایر آمادگی دارد تا پروازهای حج عمره را بعد از ۸ سال مجددا برقرار کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85151205/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D9%84منبع: https://www.irna.ir/news/85151205/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D9%84