آمریکا ۱۱ تبعه روس را به اتهام ارتباط با حملات سایبری تحریم کرد

آمریکا ۱۱ تبعه روس را به اتهام ارتباط با حملات سایبری تحریم کرد
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزارت خزانه داری آمریکا امروز پنجشنبه ۱۱ تبعه روس را به اتهام ارتباط با حملات سایبری تحریم کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85222490/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DB%B1%DB%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF