آموزش های مهارتی بهترین ابزار مقابله با بیکاری

حسینی نیا بر لزوم سرمایه گذاری در آموزش های فنی و حرفه ای و ارتقای سطح مهارت کارگران و نیروهای کار تاکید کرد و گفت: نیروی انسانی ماهر در  تقویت بازار کار و رشد و توسعه اقتصادی موثر است و جوانان جویای کار با کسب مهارت مسیر آینده شغلی خود را بهتر و سریع تر پیدا خواهند کرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم سرمایه گذاری در آموزش های فنی و حرفه ای و ارتقای سطح مهارت کارگران و نیروهای کار تاکید کرد و گفت: مهارت‌آموزی در اشتغالزایی و درآمدزایی و رفع مشکلات و آسیبهای اجتماعی موثر است و جوانان جویای کار با کسب مهارت مسیر آینده شغلی خود را بهتر و سریع تر پیدا می کنند.

وی انتقال آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای به مناطق حاشیه نشین و روستایی را مورد تاکید قرار داد و گفت: از طریق مهارت آموزی می توان محرومیت ها را از بین برد و عدالت آموزشی در مناطق کم برخوردار و محروم ایجاد کرد.

آموزش های مهارتی بهترین ابزار مقابله با بیکاری

به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر ارایه آموزش مهارتی در تمام دنیا موجب توانمندسازی افراد و تربیت نیروهای کار ماهر و متخصص می شود و بنگاه‌ها ضریب بهره وری خود را با به کارگیری نیروی کار افزایش می دهند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041509514/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8Cغلامحسین حسینی‌نیا در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر مهارت‌آموزی به عنوان یک زیرساخت موثر و بهترین ابزار مقابله با بیکاری می تواند در افزایش بهره وری، رونق تولید و اشتغالزایی و درآمدزایی اثرگذار باشد و ضمن توانمندسازی افراد به حل و رفع بسیاری از معضلات و آسیبهای اجتماعی کمک کند.

  بازگشت به دریا؛ تغییر نگرشی که رشد اقتصاد دریامحور را ۲ برابر خواهد کرد