ابراز امیدواری روسیه به آغاز ساخت راه‌آهن رشت-آستارا در پنج ماه آینده

ابراز امیدواری روسیه به آغاز ساخت راه‌آهن رشت-آستارا در پنج ماه آینده
مسکو- مجله خبری راه و ساختمان- معاون وزیر حمل و نقل فدراسیون روسیه ابراز امیدواری کرد که عملیات ساخت راه‌آهن رشت-آستارا در راستای تکمیل حلقه مفقوده خط ریلی شاخه غربی کریدور شمال – جنوب تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی (اوایل دی ۱۴۰۲) آغاز شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85195942/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85195942/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D9%87