اتصال ریلی ایران به غرب آسیا و مدیترانه از طریق راه آهن شلمچه- بصره

اتصال ریلی ایران به غرب آسیا و مدیترانه از طریق راه آهن شلمچه- بصره
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهتمام ایران و عراق برای تکمیل خط ریلی شلمچه- بصره، این راه آهن را برای هر دو کشور حایز اهمیت خواند و آن را نویدبخش اتصال ایران به غرب آسیا و مدیترانه برشمرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85218766/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85218766/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87