احداث یکهزار و ۱۸۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در دولت سیزدهم

احداث یکهزار و ۱۸۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در دولت سیزدهم
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزارت راه و شهرسازی از احداث یکهزار و ۱۸۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی و ساخت، بهسازی و آسفالت ۴ هزار کیلومتر از راه‌های روستایی کشور در دولت سیزدهم خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85150840/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B8%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85منبع: https://www.irna.ir/news/85150840/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B8%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85