احداث ۱۰۰ هزار متر مربع فضای پارک هواپیماها در فرودگاه امام(ره)

احداث ۱۰۰ هزار متر مربع فضای پارک هواپیماها در فرودگاه امام(ره)
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل عملیات فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ضمن اعلام آخرین وضعیت پروازهای اربعین در ترمینال سلام گفت: در عملیات اربعین امسال یک فضای صد هزار متر مربعی برای پارک هشت هواپیما در فرودگاه امام(ره) آماده شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85215009/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85215009/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87