اراده‌ای برای جبران رهاشدگی بازارِ مسکن/ هرمزگان زیر ذره‌بین نظارت

اراده‌ای برای جبران رهاشدگی بازارِ مسکن/ هرمزگان زیر ذره‌بین نظارت
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – تهیه مسکن یکی از دغدغه‌های مردم کشور به ویژه بندرعباس است که دولت تلاش دارد به رهاشدگی ۱۲ ساله بازار مسکن پایان داده و با نظارت موثر و مستمر بر آن و اجرای قانون، زخم‌های وارد آمده بر پیکره جامعه را التیام بخشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85236178/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86