ارایه نقشه راه دست یابی به جایگاه اول حمل بار هوایی منطقه در دانشگاه امیرکبیر

وی اظهار داشت: برای طراحی این نقشه راه ابتدا مطالعه‌ای از وضع موجود حمل و نقل بار هوایی در شهر فرودگاهی امام خمینی صورت گرفت. 

نقشه راه دستیابی به جایگاه اول بار هوایی منطقه با حضور اعضای هیات مدیره شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی (ره)، دهقان، صادقی، رسولیان و برخی فعالان حوزه حمل و نقل بار هوایی کشور در برج فناوری ابن سینا دانشگاه صنعتی امیرکبیر  بررسی و نتایج و دستاوردهای طرح تحقیقاتی جایگاه یابی فرودگاه امام خمینی(ره) در حوزه حمل و نقل بار هوایی و ارایه نقشه راه برای دستیابی به موقعیت قطب اول منطقه تشریح شد.

مجری طرح جایگاه یابی فرودگاه امام خمینی(ره) در حوزه حمل و نقل بار هوایی و ارایه نقشه راه برای دستیابی به موقعیت قطب اول منطقه اظهار داشت: همچنین با انجام مطالعات تطبیقی، ضمن تعیین موقعیت فرودگاه‌های برجسته منطقه در حمل بار هوایی منطقه، جایگاه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی مشخص شد و برای ارتقای جایگاه منطقه ای آن، هدف گذاری در افق های ۱۰، ۲۰ و ۳۰ سال آینده صورت پذیرفت. 

اکبرپور عنوان کرد: در این جلسه جزییات نقشه اقدامات برای رسیدن به افق ۱۴۱۰ طی دو برنامه میان مدت در قالب پنج سبد کاری مشخص شد. سبدهای معرفی شده که هر یک حاوی برنامه‌ها و اقدامات مشخص شامل سبد بازاریابی و ترانزیت، سبد سرمایه‌گذاری، سبد زیرساخت فرودگاهی، سبد زیرساخت شهر فرودگاهی و سبد حکمرانی و قانون‌گذاری هستند.

وی رفع موانع توسعه حمل و نقل بار هوایی در شهر فرودگاهی را در کنار ایجاد آمادگی مطالعاتی و شناسایی جایگاه فعلی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برای توسعه بار هوایی ضروری دانست.

  آشفتگی میدان مطهری و ضلع شرقی حرم مطهر زیبنده قم نیستمنبع

طرح تحقیقاتی جایگاه یابی فرودگاه امام خمینی(ره) در حوزه حمل و نقل بار هوایی و ارایه نقشه راه برای دستیابی به موقعیت قطب اول منطقه توسط تیمی متشکل از پژوهشگران دانشکده مهندسی صنایع و دانشکده مهندسی هوافضا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تدوین شده است.

دکتر اکبرپور شیرازی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح جایگاه یابی فرودگاه امام خمینی(ره) در حوزه حمل و نقل بار هوایی و ارایه نقشه راه برای دستیابی به موقعیت قطب اول منطقه گفت: نقشه راه دستیابی به موقعیت قطب اول منطقه در حمل بار هوایی با استفاده از ابزارهای مدیریت راهبردی نظیر برنامه‌ریزی راهبردی سلسله مراتبی و منظر برازنده طراحی شده است. 

به گزارش گروه علم و آموزش مجله خبری راه و ساختمان از دانشگاه امیرکبیر، طرح نقشه راه دستیابی به جایگاه اول بار هوایی منطقه که توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارایه شده است، در برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر بررسی شد.

در این جلسه ضمن استماع نظرات کارشناسان و فعالان بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل بار هوایی، دهقان عضو هیات مدیره و رییس کمیته پژوهش شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با تشکر از مطالعات انجام شده، نسبت به نتایج این طرح ابراز امیدواری کرد.