از سرگیری پرواز نوشهر – مشهد مطالبه مردم غرب مازندران از مسوولان

از سرگیری پرواز نوشهر - مشهد مطالبه مردم غرب مازندران از مسوولان
نوشهر – مجله خبری راه و ساختمان – پروازهای رفت و برگشت نوشهر – مشهد نزدیک به ۲ دهه فعالیت با همراهی شرکت هواپیمایی آسمان سرانجام بنا به دلایلی از دهم خرداد ماه امسال باطل و این وضعیت با نگرانی خیلی از مردم غرب مازندران همراه شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85132948/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85132948/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86