استاندار: انبارهای خصوصی، خارج از محدوده بنادر هرمزگان راه‌اندازی شود

استاندار: انبارهای خصوصی، خارج از محدوده بنادر هرمزگان راه‌اندازی شود
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – استاندار هرمزگان بر راه‌اندازی انبارهای خصوصی در خارج از محدوده بنادر استان تاکید کرد و گفت: باید بخشی از حجم ورودی کالاها به این انبارهای خصوصی خارج از بنادر منتقل شده تا از فشار مضاعف بر بنادر کاسته شود. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85222742/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85222742/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C