استاندار بوشهر :انتظار مردم برای خانه‌دار شدن در قالب نهضت ملی مسکن محقق شود

استاندار بوشهر :انتظار مردم برای خانه‌دار شدن در قالب نهضت ملی مسکن محقق شود
بوشهر- مجله خبری راه و ساختمان – استاندار بوشهر گفت: بر اساس برنامه زمان‌بندی در قالب نهضت ملی مسکن، نیاز است که انتظار مردم برای خانه‌دار شدن با سرعت‌بخشی در روند اجرای این نهضت محقق شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85130333/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85130333/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C