استاندار: تخلیه و جابجایی کالاها از بنادر خوزستان تسریع شده است

استاندار: تخلیه و جابجایی کالاها از بنادر خوزستان تسریع شده است
اهواز – مجله خبری راه و ساختمان – استاندار خوزستان بر لزوم اتصال خطوط جاده‌ای استان به بزرگراه‌های اصلی کشور تاکید کرد ‌و گفت: تخلیه و جابجایی کالاها از بنادر استان نسبت به گذشته تسریع شده و همواره شتاب بخشی در این حوزه باید ادامه یابد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85214705/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85214705/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA