استاندار: تعهد ۶۵ هزار واحدی مسکن هرمزگان تا پایان شهریورماه آغاز شود 

استاندار: تعهد ۶۵ هزار واحدی مسکن هرمزگان تا پایان شهریورماه آغاز شود 
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – استاندار هرمزگان با تاکید بر سرعت بخشیدن در انجام طرح‌های نهضت ملی مسکن گفت: تعهد ۶۵ هزار واحدی مسکن هرمزگان باید تا پایان شهریورماه جاری آغاز شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85209024/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%DB%B6%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85209024/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%DB%B6%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87