استاندار: حل چالش زیست‌پزشک در مناطق دوردست هرمزگان مورد تاکید است

استاندار: حل چالش زیست‌پزشک در مناطق دوردست هرمزگان مورد تاکید است
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – استاندار هرمزگان گفت: زیست پزشک در مناطق دور دست این استان چالش زیادی دارد که باید در طرح نهضت ملی مورد توجه قرار گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85157351/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85157351/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF