استاندار خوزستان: اجرای طرح ملی مسکن در استان نیازمند اراده قوی‌تری است

استاندار خوزستان: اجرای طرح ملی مسکن در استان نیازمند اراده قوی‌تری است
اهواز – مجله خبری راه و ساختمان – استاندار خوزستان ضمن نارضایتی از روند طرح ملی مسکن در استان گفت: دستگاه های مختلف باید در اجرای این طرح اراده و تحرک قوی‌تری داشته باشند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85233784/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85233784/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C