استاندار: شاخص بهره‌مندی استان اردبیل از زیرساخت‌های ارتباطی پایین‌ است

استاندار: شاخص بهره‌مندی استان اردبیل از زیرساخت‌های ارتباطی پایین‌ است
اردبیل – مجله خبری راه و ساختمان – استاندار اردبیل گفت: میانگین شاخص بهره‌مندی مردم این استان از زیرساخت‌های مربوط به راه‌های ارتباطی مناسب پایین‌تر از نصف میانگین کشوری است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85201629/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85201629/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C