استاندار: طرح ملی نهضت مسکن در ایلام ۵۶ درصد پیشرفت دارد

استاندار: طرح ملی نهضت مسکن در ایلام ۵۶ درصد پیشرفت دارد
ایلام – مجله خبری راه و ساختمان – استاندار ایلام با تاکید بر اینکه کوتاهی و کم کاری از سمت بانک ها برای پرداخت تسهیلات پذیرفته نیست، گفت: طرح ملی نهضت مسکن در این استان ۵۶ درصد پیشرفت دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85258191/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%DB%B5%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85258191/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%DB%B5%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF