استاندار مازندران: بهسازی جاده پل‌زنگوله-دوآب جزو طرح ملی قرار گرفت

استاندار مازندران: بهسازی جاده پل‌زنگوله-دوآب جزو طرح ملی قرار گرفت
نوشهر – مجله خبری راه و ساختمان- استاندار مازندران گفت : بهسازی و روکش آسفالت مسیر ارتباطی پل زنگوله – دوآب در محدود بخش بلده شهرستان نور در غرب مازندران بنا به دستور رییس جمهور به عنوان طرح ملی قرار گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228504/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%84-%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A2%D8%A8-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1