استاندار مازندران: رویکرد اصلی دولت سیزدهم محرومیت زدایی است

استاندار مازندران: رویکرد اصلی دولت سیزدهم محرومیت زدایی است
ساری – مجله خبری راه و ساختمان – استاندار مازندران محرومیت زدایی و ارائه خمت بی منت به مردم را از رویکردهای اصلی دولت مردمی سیزدهم عنوان کرد و گفت که همسو با تحقق این مهم و رفع مشکلات آحاد جامعه با تلاش شبانه روزی دولتمردان، از تمام امکانات و ظرفیت های موجود نیز باید به شکل مطلوب استفاده کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85167152/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA