استاندار هرمزگان: تشکیل تعاونی های مسکن با جدیت دنبال شود

استاندار هرمزگان: تشکیل تعاونی های مسکن با جدیت دنبال شود
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه در طرح نهضت ملی مسکن احداث ۶۵ هزار واحد شهری و روستایی در استان تکلیف شده است، گفت: تشکیل تعاونی های مسکن برای احداث این تعداد واحد مسکونی در استان باید با جدیت دنبال شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85184038/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85184038/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF