استاندار کردستان: سرعت اجرای نهضت ملی مسکن راضی‌کننده نیست

استاندار کردستان: سرعت اجرای نهضت ملی مسکن راضی‌کننده نیست
سنندج- مجله خبری راه و ساختمان- استاندار کردستان ضمن انتقاد از تعلل در اجرای نهضت ملی مسکن در استان، خواستار سرعت در روند انجام کار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85160354/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85160354/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA