اعتراض متقاضیان مسکن «بلدالامین» کرمان به مقابل استانداری کشید

اعتراض متقاضیان مسکن «بلدالامین» کرمان به مقابل استانداری کشید
کرمان – مجله خبری راه و ساختمان – شماری از متقاضیان طرح مسکن در محدوده شهرک بلدالامین شهر کرمان که طی ماه‌های اخیر بارها دست به اعتراض زده‌اند، روز یکشنبه مقابل استانداری حضور یافتند و از انجام نشدن تعهدات پیمانکاران و پیشرفت اجرای کار اعتراض داشتند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85136966/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85136966/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF