اعزام و پذیرش ۱۰۳ هزار زائر اربعین در ترمینال سلام فرودگاه امام

اعزام و پذیرش ۱۰۳ هزار زائر اربعین در ترمینال سلام فرودگاه امام
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از پذیرش و اعزام ۱۰۳ هزار زائر در ۷۸۶ پرواز از ترمینال سلام شهر فرودگاهی تا تاریخ دهم شهریور خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85218189/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%DB%B1%DB%B0%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85منبع: https://www.irna.ir/news/85218189/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%DB%B1%DB%B0%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85