افتتاح مسیر رفت منطقه۲ آزادراه تهران- شمال با حضور رییس جمهور

افتتاح مسیر رفت منطقه۲ آزادراه تهران- شمال با حضور رییس جمهور
افتتاح مسیر رفت منطقه۲ آزادراه تهران- شمال با حضور رییس جمهور

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402041509368/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%DB%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1منبع: https://www.isna.ir/photo/1402041509368/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%DB%B2-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1