افزایش ظرفیت ناوگان هوایی برای پوشش ناترازی عرضه‌ و تقاضا

افزایش ظرفیت ناوگان هوایی برای پوشش ناترازی عرضه‌ و تقاضا
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی از افزایش ظرفیت ناوگان هوایی حسب دستور رئیس جمهور خبر داد و گفت: تلاش می‌شود با اضافه کردن تعدادی هواپیما که عدد دقیق آن متعاقبأ اعلام می‌شود، ناترازی عرضه‌ و تقاضا در این حوزه مرتفع شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85186953/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7منبع: https://www.irna.ir/news/85186953/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7