افزایش ناوگان ریلی و هواپیمایی خوزستان تا پایان امسال

افزایش ناوگان ریلی و هواپیمایی خوزستان تا پایان امسال
اهواز – مجله خبری راه و ساختمان – وزیر راه و شهرسازی از افزایش ناوگان ریلی و هواپیمایی استان خوزستان تا پایان سال خبر داد و گفت: معتقدیم که بهترین امکانات باید در خوزستان باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85215071/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84منبع: https://www.irna.ir/news/85215071/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84