افزایش وام ودیعه به ۳۰۰ و وام ساخت به یک میلیارد تومان برای نخبگان

افزایش وام ودیعه به ۳۰۰ و وام ساخت به یک میلیارد تومان برای نخبگان
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- وزیر راه و شهرسازی دقایقی پیش از موافقت شورای پول و اعتبار با «افزایش وام ودیعه و ساخت مسکن نخبگان به ترتیب به ۳۰۰ میلیون و یک میلیارد تومان» خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85132614/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85132614/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86