افزایش پنج برابری حرکت قطارهای تهران-خرمشهر در ایام اربعین

افزایش پنج برابری حرکت قطارهای تهران-خرمشهر در ایام اربعین
آبادان – مجله خبری راه و ساختمان – مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: ظرفیت حرکت قطارهای مسیر تهران – خرمشهر به منظور تسهیل زیارت اربعین پنج برابر افزایش یافت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85215007/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85215007/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86