افزایش ۱۰۰ درصدی ترانزیت فرآورده‌های نفتی در بنادر شرق هرمزگان

افزایش ۱۰۰ درصدی ترانزیت فرآورده‌های نفتی در بنادر شرق هرمزگان
بندرعباس – مجله خبری راه و ساختمان – مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: ۱۰۹ هزار تن انواع فرآورده‌های نفتی از این بنادر ترانزیت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85218705/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85218705/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86