افزایش ۳۶ درصدی کشف کالای قاچاق در مسیر ریلی و هوایی

افزایش ۳۶ درصدی کشف کالای قاچاق در مسیر ریلی و هوایی
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – رئیس پلیس پیشگیری فراجا از افزایش ۳۶ درصدی کشف کالاهای قاچاق در مسیرهای ریلی و هوایی از ابتدای امسال خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85335294/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85335294/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C