اقدامات دولت برای ساماندهی بازار مسکن/ مسکن از سیطره سوداگران خارج می شود

اقدامات دولت برای ساماندهی بازار مسکن/ مسکن از سیطره سوداگران خارج می شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مسکن به عنوان یکی از مهم ترین نیاز کشور در حالی به معضلی جدی تبدیل شده که عدم تولید در سال های گذشته و به سیطره درآمدن آن توسط سوداگران سبب شده تا امروز، مسکن درگیر سوداگری شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85136683/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85136683/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86