الزام شرکت‌های خصوصی فعال در بنادر به کسب ۶۵درصد امتیاز از استانداردهای HSE

الزام شرکت‌های خصوصی فعال در بنادر به کسب ۶۵درصد امتیاز از استانداردهای HSE
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام الزام کسب دست‌کم ۶۵ درصد امتیاز از استانداردهای HSE توسط همه شرکت های خصوصی فعال در بنادر تجاری کشور، تاکید کرد: شرکت های خصوصی فعال در بنادر باید علاوه بر برخورداری از ساختاری مشخص در حوزه HSE و پدافند غیر عامل، لازم است همه الزمات و استانداردهای مربوطه را رعایت کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85400955/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DB%B6%DB%B5%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85400955/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DB%B6%DB%B5%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C