الزام شرکت‌های هواپیمایی به ساماندهی فروش بلیت به مسافران توانخواه

الزام شرکت‌های هواپیمایی به ساماندهی فروش بلیت به مسافران توانخواه
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: شرکت‌های هواپیمایی و نمایندگان مجاز فروش بلیت و دفاتر فروش برخط به ساماندهی فروش بلیت به مسافران توانخواه ملزم شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85417915/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87

  مسدود شدن کانال سوئز به ایجاد گرانی و تورم جهانی منجر می‌شود