امضای تفاهمنامه ایران با هند و سوریه در زمینه شناسایی گواهینامه دریانوردان

امضای تفاهمنامه ایران با هند و سوریه در زمینه شناسایی گواهینامه دریانوردان
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – معاون دریایی سازمان بنادر با اشاره به موضوع توسعه اقتصاد دریامحور گفت: گسترش همکاری با سایر کشورها در زمینه شناسایی گواهینامه دریانوردان و انعقاد تفاهمنامه با هند و سوریه در همین راستا انجام شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85146609/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

  رانش بیسابقه جاده چالوس +عکس