امکانات ریلی بندر خرمشهر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد

امکانات ریلی بندر خرمشهر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد
آبادان- مجله خبری راه و ساختمان – مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: ‌با وجود زیر ساخت‌های ریلی مناسب برای جابجایی کالا از طریق بندر خرمشهر به سراسر کشور اما از این ظرفیت کاربردی و کم هزینه، استفاده‌ای نمی شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85194316/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85194316/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF