انبوه‌سازی مسکن نیازمند فرهنگ‌سازی و استفاده از روش‌های روز دنیا است

انبوه‌سازی مسکن نیازمند فرهنگ‌سازی و استفاده از روش‌های روز دنیا است
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های خدمات پشتیبانی و امور عمومی استان تهران گفت: کار تحقیقاتی و شناسایی طرح‌های مسکونی و دیگر کاربری‌های خدماتی به‌صورت انبوه و شهرک‌سازی در حال پیگیری است تا بتوانیم ظرفیت‌ها را برای بهره‌برداری در قالب روش‌های جدید انجام دهیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85223208/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7منبع: https://www.irna.ir/news/85223208/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7