انجام پرواز از ایران به مقصد ارمنستان و جمهوری‌آذربایجان به حالت عادی بازگشت

انجام پرواز از ایران به مقصد ارمنستان و جمهوری‌آذربایجان به حالت عادی بازگشت
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: پروازهای بین ایران و دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دنبال برقراری صلح و آتش بس از صبح پنجشنبه ۳۰ شهریور ماه از سر گرفته شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85234994/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85234994/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA