انسداد محور هراز در محدوده امامزاده هاشم به دلیل طغیان رودخانه

انسداد محور هراز در محدوده امامزاده هاشم به دلیل طغیان رودخانه
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – مرکز مدیریت راههای کشور از انسداد محور هراز در محدوده امامزاده هاشم به دلیل بارش باران خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85133793/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87منبع: https://www.irna.ir/news/85133793/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87