اوج بار ترافیک در شهرهای مازندران با ورود میلیونی مسافران

اوج بار ترافیک در شهرهای مازندران با ورود میلیونی مسافران
ساری- مجله خبری راه و ساختمان- رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران گفت که در ۴۸ ساعت گذشته حجم بالای تردد درسطح جاده های ارتباطی به سمت مازندران، باعث ایجاد ترافیک سنگین در بیشتر شهرهای این استان شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228827/%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86منبع: https://www.irna.ir/news/85228827/%D8%A7%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86