ایران، نخستین کشور منطقه در اجرای مدل‌های پیش‌بینی دهه‌ای هواشناسی 

ایران، نخستین کشور منطقه در اجرای مدل‌های پیش‌بینی دهه‌ای هواشناسی 
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- عضو هیات علمی پژوهشکده اقلیم‌شناسی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو گفت: ایران نخستین کشور منطقه است که مدل‌های پیش‌بینی دهه‌ای هواشناسی را با موفقیت اجرا کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85264627/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8Cمنبع: https://www.irna.ir/news/85264627/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C