ایران و ژاپن در حوزه راه و شهرسازی همکاری می‌کنند

ایران و ژاپن در حوزه راه و شهرسازی همکاری می‌کنند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- مذاکراتی با هدف همکاری بین ایران و ژاپن در حوزه راه و شهرسازی، با حضور رییس جدید بخش اقتصادی سفارت ژاپن در ایران برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85167257/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85167257/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF