باد شدید امروز در پنج استان موجب کاهش کیفیت هوا می‌شود

باد شدید امروز در پنج استان موجب کاهش کیفیت هوا می‌شود
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی پدیده غالب آب و هوایی طی امروز را وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در پنج استان اعلام کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85197084/%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85197084/%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF