بارشهای پراکنده برخی مناطق زنجان را فرا می گیرد

بارشهای پراکنده برخی مناطق زنجان را فرا می گیرد
زنجان – مجله خبری راه و ساختمان – کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: طی هفته آینده وزش باد به نسبت شدید، بارش های پراکنده و کاهش کیفیت هوا در این استان به وقوع می پیوندد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85242301/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85242301/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF