بارندگی‌های اخیر نتوانست میانگین بارش بهار را «نرمال» کند

بارندگی‌های اخیر نتوانست میانگین بارش بهار را «نرمال» کند
تهران- مجله خبری راه و ساختمان- سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: با وجود بارش‌های سنگین اخیر همچنان میانگین پهنه‌ای بارش کشور در بهار امسال ۲۴ درصد کمتر از شرایط نرمال است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85137915/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85137915/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF