بازدید مدیرکل بازرسی وزارت راه از تجهیزات عملیات زمستانی فرودگاه مهرآباد

بازدید مدیرکل بازرسی وزارت راه از تجهیزات عملیات زمستانی فرودگاه مهرآباد
تهران – مجله خبری راه و ساختمان – مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی شب گذشته از تجهیزات عملیات زمستانی فرودگاه مهرآباد بازدید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85397344/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87

  تکمیل طرح‌های نیمه تمام یکی از محورهای فعالیت دولت سیزدهم است