بازنگری طرح هادی ۱۰۸ روستای استان بوشهر ضروری است

بازنگری طرح هادی ۱۰۸ روستای استان بوشهر ضروری است
بوشهر – مجله خبری راه و ساختمان – معاون عمران روستایی اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: از مجموع ۴۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار این استان طرح هادی ۱۰۸روستا به بازنگری نیاز دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85142757/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AAمنبع: https://www.irna.ir/news/85142757/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA